Diensten

Preventief Medisch Onderzoek (PMO, PAGO, vitaliteitscan)

Bij een PMO wordt met de individuele medewerker gekeken naar duurzame inzetbaarheid in het werk. Er wordt gekeken naar de balans tussen de persoon en de eisen van het werk. Hierbij wordt een individuele analyse gemaakt van: gezondheidsaspecten (o.a. lichamelijke klachten, stressklachten), belastende privé factoren, bevlogenheid, werkhoeveelheid, arbeidsverhoudingen en ontwikkeling. De medewerker krijgt een gesprek en medische onderzoeken (zoals StressTest (zie item StressTest), bloeddrukmeting, cholesterol en suikerbepaling in bloed, gehoortest, longtest, ogentest, bepaling van vetpercentage en spiermassa. De medewerker krijgt de resultaten en adviezen meteen mee. De organisatie krijgt bij meer dan 15 deelnemers een managementrapportage. Hierin worden geen individuele gegevens opgenomen om de privacy te waarborgen.

THUIS-PMO

Bijna 40 % van de Nederlanders ervaart nu meer stress dan vóór de coronacrisis, zo blijkt uit onderzoek van het Trimbos instituut. Angst, stressklachten, somberheid worden vooral meer aangegeven. Bij het werken op afstand is het voor werkgevers vaak lastiger om goed zicht te houden op werk en welzijn van de medewerkers.  Middels het THUIS-PMO is het mogelijk om een vinger aan de pols te houden en te voorkomen dat medewerkers zich verder terugtrekken, teveel gaan piekeren, te gespannen raken door alle veranderingen of van de situatie thuis. De medewerker vult online een vragenlijst in en vervolgens wordt een video-gesprek van een half uur ingepland om dieper in te kunnen gaan op de resultaten van de vragenlijst. De medewerker krijgt op basis van het gesprek een advies op maat toegestuurd. Het THUIS-PMO wordt van april t/m september 2020 aangeboden voor € 75,- per persoon (excl. BTW).  

Werkplekonderzoek

Bij een werkplekonderzoek zijn er 2 mogelijkheden:
1) Preventief werkplekonderzoek:
Dit is een ergonomische check van de beeldschermwerkplek waarbij ook aandacht is voor werkhouding en werkwijze. Het onderzoek heeft een preventief karakter en duurt 15 tot 20 minuten. Het is een perfecte aanvulling op een groepsinstructie beeldschermwerk. Er wordt per persoon een beknopte rapportage van bevindingen en adviezen opgesteld. Bij grote aantallen kunnen groepsgegevens opgesteld worden.

2) Medisch werkplekonderzoek:
Bij een Individueel medisch werkplekonderzoek heeft de betrokken medewerker gezondheidsklachten. Meestal zijn er al beperkingen in de uitvoering van het werk of kan er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. In dit werkplekonderzoek wordt met de betrokken medewerker uitgebreid stilgestaan bij de gezondheidsklachten, de werkplek, de werkwijze, de werkhouding. Er wordt gekeken naar mogelijke oorzaken van de klachten en oplossingen. Er wordt een rapportage met gerichte adviezen opgeleverd. Dit onderzoek duurt circa 1 uur.

Groepsinstructie beeldschermwerk

In een Groepsinstructie beeldschermwerk wordt voorlichting gegeven over de mogelijke oorzaken van gezondheidsklachten bij beeldschermwerk en het voorkomen daarvan. Er is veel aandacht voor de werkhouding en de relatie tussen spierspanning tijdens beeldschermwerk en het ontstaan van gezondheidsklachten. De instructie kan aangepast worden aan uw specifieke wensen: bijvoorbeeld toevoeging van een zithoudingoefening, uitleg over stress in relatie tot gezondheidsklachten. Afhankelijk van de specifieke wensen bedraagt de duur van de instructie 45 minuten tot 1,5 uur. De Groepsinstructie beeldschermwerk wordt aan maximaal 25 deelnemers gegeven om goed contact met de groep te houden en een zo groot mogelijk effect te bereiken. Het effect van de instructie wordt groter als medewerkers vooraf de e-learning beeldschermwerk hebben doorgenomen. Ook met de gratis stoelinstelling wordt het effect als vergroot (zie hiervoor tabblad ‘Beeldschermwerk’).

StressTest

Tijdens de StressTest wordt gemeten hoe goed de deelnemer kan herstellen van stress. Er wordt aan de hand van biofeedback apparatuur gekeken wat specifiek voor de deelnemer werkt om sneller te herstellen van stresssituaties. De deelnemer krijgt advies op maat mee. Kijk voor meer informatie hier:Informatie StressTest
De StressTest zit standaard in de vitaliteitscan.

Coachende gesprekken

Bij problemen op het werk kan het helpen om een externe coach of vertrouwenspersoon te vragen om begeleiding te geven. Problemen kunnen te maken hebben met ongewenst gedrag op het werk door collega’s of externen (klanten, bezoekers of (ouders van) leerlingen/studenten). Hierbij past een individueel gesprek voor de betrokkene waarbij diegene over de gebeurtenissen kan vertellen in een vertrouwelijke setting. Als problemen te maken hebben met de samenwerking of onderlinge communicatie, dan past hierbij een coachend gesprek waarbij gekeken wordt hoe door communicatie de partijen beter tot elkaar kunnen komen. Dit kan een individueel coaching traject zijn of begeleidende gesprekken tussen de partijen. Anky Theelen is niet bevoegd als mediator: coachende gesprekken zijn daarom geen mediation-trajecten.

Training preventiemedewerker

Sinds 1 juli 2005 moet een werkgever één of meerdere preventiemedewerkers in de organisatie aanwijzen. De training preventiemedewerker gaat in op de positiebepaling en taken van de preventiemedewerker in zijn/haar organisatie. Arbobeleidsaspecten, Risico-Inventarisatie & Evaluatie, het Plan van Aanpak, voorlichting zijn onderwerpen die in deze training aan de orde komen. Door middel van opdrachten leren de deelnemers vaardigheden zoals beoordeling van risico’s, rapporteren van gegevens en presenteren. De training wordt op maat gemaakt, op basis van al aanwezige kennis, en kan in-company gehouden worden.

Overige diensten op basis van uurtarief

Denk hierbij o.a. aan inzet als arbocoördinator/preventie-medewerker, (ondersteuning bij) uitvoering Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), ondersteuning bij de acties uit het Plan van Aanpak n.a.v. de RI&E, opzetten arbobeleid of onderdelen hiervan, arbo- en verzuimtraining aan leidinggevenden en arbocontactpersonen, stresstraining voor leidinggevenden en medewerkers, communicatietrainingen, voorlichting fysieke belasting, veiligheidsadvisering, arboverpleegkundige verzuimbegeleiding.


Voor alle activiteiten, die door Anky Theelen Advies worden uitgevoerd, zal in eerste instantie met u de inhoud en het doel bepaald worden. Vervolgens zal Anky Theelen Advies een offerte uitbrengen. Op alle uitgebrachte offertes zijn de Algemene Voorwaarden 2005 van Anky Theelen Advies van toepassing.